Justice Bushrod Washington

  1. Marbury v. Madison (1803)

  2. McCulloch v. Maryland (1819)

  3. Gibbons v. Ogden (1824)