Justice Edward Douglass White

  1. United States v. E.C. Knight (1895)

  2. Plessy v. Ferguson (1896)

  3. Champion v. Ames (1903)

  4. Lochner v. New York (1905)

  5. Muller v. Oregon (1908)

  6. Heart of Atlanta Motel v. United States (1964)