Justice Henry Billings Brown

  1. United States v. E.C. Knight (1895)

  2. Plessy v. Ferguson (1896)

  3. Champion v. Ames (1903)

  4. Lochner v. New York (1905)